Menu Zavřeno

Detailní program

NEDĚLE 27.3.

13.00 Slavnostní zahájení

13.00-15.15 COVID-19 I (sál 1) // předsedající: Šimánek V., Štumr F.

od do přednášející téma
13.20 13.40 Šimánek V. Jak bojujeme s COVID-19 ve FN Plzeň
13.40 14.00 Pecen L. Vývoj celkové mortality (bez ohledu na příčinu úmrtí) v průběhu COVID-19 pandemie v ČR a některých dalších zemích
14.00 14.05 Kinkorová J. COVID-19 v Evropě, nové role pro výzkumné infrastruktury
14.05 14.15 Pecen L. Jedna zajímavost související s pandemií COVID-19: je negativní korelace incidence COVID-19 s výskytem malárie skutečná nebo zdánlivá?
14.15 14.30 Karlíková M. Cytokiny u nemocných s COVID-19
14.30 14.40 Topolčan O. COVID-19 a vitamin D
14.40 14.50 Greplová K. Hodnocení imunitní odpovědi a její dynamiky pomocí protilátek anti-SARS-CoV-2 u onkologických pacientů očkovaných vakcínou Pfizer
14.50 15.05 Novák J. COVID-19 a pohybová aktivita
15.05 15.15 Kučera R. Protilátky proti viru SARS-CoV-2 po prodělání onemocnění COVID-19 v populaci Plzeňského kraje

15.15-15.45 Coffee break

15.45-18.00 ONKOLOGIE I (sál 1) // předsedající: Pešta M., Hes O.

od do přednášející téma
15.45 16.05 Pešta M. BAI1 jako prognostický marker světlobuněčného renálního karcinomu (ccRCC)
16.05 16.25 Windrichová J. Hladina KRAS mutace detekovaná v plazmě u pacientů s kolorektálním karcinomem s metastázami do jater
16.25 16.45 Beniač P. proPSA-marker agresivity karcinomu prostaty
16.45 17.05 Polívka J. Detekce mutací BRAF v cirkulující nádorové DNA u časných stádií maligního melanomu
17.05 17.25 Houfková K. Mutační analýza karcinomů plic pomocí NGS
17.25 17.45 Hes O. Nádory ledvin s abnormalitami v mTOR signální dráze – nová skupina nádorů?
17.45 18.00 Karlíková M. Plazmatické hladiny matrixových metaloproteináz a jejich tkáňových inhibitorů jako potenciální diagnostické a prognostické biomarkery u kolorektálního karcinomu

PONDĚLÍ 28.3.

8.30-10.00 COVID-19 II. (sál 1) // předsedající: Štumr F., Topolčan O.

od do přednášející  téma
8.30 8.45 Zelená H. Virus neutralizační test v laboratorní praxi
8.45 9.00 Šaf P. Virus neutralizační protilátky (Immunotech)
9.00 10.00 Panelová diskuze (Topolčan O., Windrichová J., Řezáčková H., Zelená H., Štumr F., Fuchsová R.) Význam stanovení protilátek IgG proti SARS-CoV-2

8.30-10.00 NOVÉ METODY A PŘÍSTROJE (sál 2) // předsedající: Bílek R., Rajdl D.

od do přednášející téma
8.30 8.50 Bílek R. Antivirová aktivita amiodaronu při onemocnění SARS-CoV-2
8.50 9.05 Rajdl D. Jak klinicky uchopit GDF-15
9.05 9.20 Kolář V. Sepse a záněty
9.20 9.40 Popsimov B. Využití klinického IT v moderní laboratoři – zkušenosti z pohledu dodavatele
9.40 10.00 Ilner J. Metody stanovení methotrexátu v rutinní laboratoři

10.00-10.30 Coffee break

10.30-12.30 ONKOLOGIE II + VARIA I (sál 1) // předsedající: Pecen L., Vodička J.

od do přednášející téma
10.30 10.40 Nováková M. Hepcidin – zkušenosti s diagnostikou nedostatku železa u sportovců
10.40 10.50 Vodička J. Úloha imunochemických markerů v detekci plicního karcinomu
11.50 11.10 Pecen L. Prognostické a prediktivní modely v kardiologii a onkologii. Uhodnete, co je nejsnazší předpovědět u subjektu na nejbližší rok?
11.10 11.30 Ferda J. PET/MRI v diagnostice neurodegenerativních onemocnění
11.30 11.45 Smirnová T. Využití metod hmotnostní spektrometrie pro detekci Alzheimerové choroby

10.30-12.30 SEKCE NELZP (sál 2) // předsedající: Müllerová N., Mašínová A.

od do přednášející téma
10.30 10.45 Vlas T. Možnosti stanovení imunitní odpovědi na onemocnění COVID-19
10.45 10.55 Topolčan O. Referenční hodnoty
10.55 11.10 Rataj M. Vyšetření cytokinů při autoinflamatorním onemocnění
11.10 11.25 Chena D. Rekonstituce lymfocytárních subpopulací po alogenní transplantaci krvetvorných buněk
11.25 11.40 Klusková J. Naše zkušenosti s vakcinací pacientů s roztroušenou sklerózou
11.40 11.55 Klímová E. Novorozenecký screening v ČR
11.55 12.10 Mizeráková K. Profesní rozvoj zdravotníků e-learningem

12.00-13.00 Oběd

13.00-14.00 Přednáška – prof. Mgr. et. Mgr. Marek Vácha: Moderní medicína a její vliv na přírodní výběr u lidí

14.00-15.30 ENDOKRINOLOGIE (sál 1) // předsedající: Hampl R., Kučera R.

od do přednášející téma
14.00 14.20 Hampl R. Úloha steroidů ve fyziologii a patofyziologii neurodegenerativních a neuropsychiatrických onemocnění
14.20 14.40 Springer D. Stanovení dexamethasonu metodou 2D LC/MS
14.40 15.00 Bičíková M. Vitamin D
15.00 15.15 Bludovská M. Suplementace vitaminu D pomocí žampiónů s jeho navýšeným obsahem
15.15 15.30 Bagósci T. Role AMH v klinické praxi

14.00-15.30 BALNEOLOGIE I (sál 2) // předsedající: Špišák L., Ludvík J.

od do přednášející téma
14.00 14.20 Huseynli A. Potenciál terapeutické krajiny lázeňských měst v prevenci nemocí, které přímo souvisejí s moderním způsobem života
14.20 14.40 Špišák L. Intenzivní lázeňská rehabilitace po onemocnění COVID-19
14.40 15.00 Marková V. Využití statistických metod pro výzkum účinků lázeňské léčby
15.00 15.20 Hloušková P. Atmosférická koncentrace α-pinenů ve vybraných lokalitách Lázní Kynžvart: terapeutický potenciál

15.30-16.00 Coffee break

16.00-18.00 IMUNOLOGIE (sál 1) // předsedající: Král V., Lochman I.

od do přednášející téma
16.00 16.20 Lochman I. Imunoanalytické metody v diagnostice infekce SARS-Cov-2
16.20 16.40 Král V. Studie stanovení protilátek proti SARS-CoV-2- zklamání nebo realita?
16.40 17.00 Vlas T. Cytometrické a funkční testy u onemocnění COVID-19
17.00 17.20 Sedláčková L. Kvalita diagnostik na stanovení specifického IgE proti penicilinovým antibiotikům – můžeme se spolehnout?
17.20 17.40 Martinek J. Vyšetřování autoprotilátek u ANCA asociovaných vaskulitid
17.40 18.00 Kalina T. Nové předpisy IVDR a jejich vliv na diagnostickou praxi (online)

16.00-18.00 BALNEOLOGIE II (sál 2) // předsedající: Vurm V., Třískala Z.

od do přednášející téma
16.00 16.20 Benešová D. Imunomodulační účinky balneoterapie pohledem EBM
16.20 16.40 Šašková D. Objektivizace lázeňské léčby dětí s astma bronchiale v Léčebných lázních Lázně Kynžvart
16.40 17.00 Šašková D. Léčba dětských diabetiků a její efekt v Léčebných lázních Mánes Karlovy Vary
17.00 17.20 Třískala Z. Hodnocení změn hladin slinného kortizolu u dětí 6-12 let v kontextu lázeňské léčebně rehabilitační péče
17.20 17.40 Vurm V. Nové trendy a pojetí lázeňské léčby v 21. století

Společenský večer


ÚTERÝ 29.3.

8.30-9.30 VARIA II (sál 1) // předsedající: Springer D., Jabor A.

od do přednášející téma
8.30 8.45 Springer D. Současnost klasického biochemického screeningu Downova syndromu
8.45 9.00 Jabor A. Galectin-3: potenciální biomarker pro klinickou praxi
9.00 9.15 Jabor A. NASKL v roce 2021 a 2022

8.30-9.30 MEZIKRAJSKÉ DNY I (sál 2) // předsedající: Racek J., Pikner R.

od do přednášející téma
8.30 8.45 Šolcová M. Hra s čísly aneb interpretací k příběhu
8.45 9.00 Rajdl D. Měření ketolátek v krvi: proč a kdy
9.00 9.15 Mocková A. Novorozenecká hypoglykémie: význam, příčiny, příznaky, diagnostika a terapie
9.15 9.30 Prokop P. Rozdíly ve stanovení glykémie na třech různých platformách (AccuCheck Roche, GEM 5000, cobas 8000): vliv na diagnostiku hypoglykémie u novorozenců

9.30-10.00 Coffee break

10.00-13.00 BIOBANKY (sál 1) // předsedající: Karlíková M., Sargsyan K.

od do přednášející téma
10.00 10.45 Sargsyan K. Biobanking in 21st century
10.45 11.05 Brochhausen Ch. BRoTHER- Innovative perspectives for transborder biobank cooperation
11.05 11.20 Karlíková M. Pohotová reakce Biobank na aktuální výzkumné priority
11.20 11.40 Dudová Z. Jak využít potenciál bank biologického materiálu a co nabízejí svým partnerům?
11.40 11.55 Holčapek M. Včasná detekce karcinomu slinivky břišní na základě lipidemické analýzy krve
11.55 12.15 Houfek T. Extrakce informací z lékařských zpráv
12.15 12.35 Franková V. Etický rámec činnosti biobank v praxi – empirická kvalitativní studie
12.35 12.45 Stibůrková B. Banka Biologického materiálu Revmatologického ústavu
12.45 13.00 Kinkorová J. ARICE – „Twinning“ projekt v programu Horizont 2020

10.00-13.00 MEZIKRAJSKÉ DNY II (sál 2) // předsedající: Rajdl D.

od do přednášející téma
10.00 10.20 Pikner R. Markery kostního obratu u osteoporózy – doporučení SMOS a ČSKB ČLS JEP
10.20 10.40 Racek J. Rabdomyolýza po nadměrné svalové zátěži – častá příčina chybné diagnózy
10.40 11.00 Brož P. Opakovaně zvýšené koncentrace kardiálních troponinů u mladého zdravého sportovce
11.00 11.20 Blašková M. Interference při stanovování high sensitivity troponinu I – kazuistika
11.20 11.40 Korelusová I. Stanovení koagulačních faktorů chromogenní a koagulační metodou
11.40 12.00 Bernášková H. Lipoprotein (a)
12.00 12.20 Vostrý M. Řešení POCT ABR ve FN Plzeň